بدون مثانه نیز می توان زندگی کرد ولی به هرحال هنوز به چیزی نیاز است که بتواند دو عملکرد اصلی مثانه یعنی ذخیره سازی و تخلیه ادرار را انجام دهد. پزشکان سال ها روش هایی را انتخاب کرده اند که بتوانند این وظایف را انجام دهند که بسیاری از این روش ها امروزه هنوز استفاده می شوند. ساده ترین جایگزین، قرار دادن لوله های تخلیه به داخل کلیه ها می […]

به گسترش هر سرطانی به خارج از آن ارگان اولیه متاستاز می گویند. سرطان مثانه در ابتدا تمایل به متاستاز به غدد لنفاوی در لگن را دارد و به این علت است که غدد لنفاوی در طول عمل جراحی برداشته می شوند. برخی از جراحان این گونه فکر می کنند که برداشت غدد لنفاوی تنها اطلاعاتی را درخصوص میزان وسعت بیماری به پزشکان و بیماران می دهد. در صورتی که […]

می دانیم که سرطان مثانه از آسیب ژن های سلول نتیجه می شود. اگرچه ژن درمانی هنوز برای درمان سرطان مثانه به قدر کافی پیشرفت نکرده است ولی محققین بسیاری در حال حاضر روی این نوع درمان در حال بررسی می باشند. توانایی برای درمان سرطان مثانه با ژن درمانی دو مشکل اساسی دارد: نخست اینکه به منظور درمان سرطان، ژن ها باید به داخل هر سلول سرطانی وارد شوند. […]

برداشت بخشی از مثانه، حذف تنها قسمتی از مثانه است که تومور در آن قرار دارد و در زمانی صورت می گیرد که تومور در مکان مناسب قرار گرفته باشد و اندازه آن نسبتاً کوچک باشد. توموری که در نوک مثانه قرار دارد، برداشت بخشی از مثانه یعنی حذف نوک مثانه انجام می شود. در مثانه بسیاری از بیمارانی که مبتلا به سرطان نیستند ممکن است دیورتیکول تشکیل شود. دیورتیکول […]